ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> ཉེར་མཁོ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

གློག་ཀླད་ཡིག་འཇུག་སྐབས་འཕྲད་པའི་་

[རྩོམ་པ་པོ:དགེ་བུ།  ཡོང་ཁུངས:ངེད་དྲ་བ།  དུས་ཚོད:2011/9/16 13:23:56  བཀླགས་ཐེངས:1730][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]

གློག་ཀླད་ནང་ཡིག་འཇུག་སྐབས་དུས་རྒྱུན་འཕྲད་པའི་གནད་དོན་ཙག་ཙིག།

  ༡ ང་ཚོས་ཀློག་ཀླད་དུ་wendows xp ནང་ཡི་གེ་པར་འཇུག་བྱེད་སྐབས་དུས་རྒྱུན་གནད་དོན་འདི་འདྲ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་གི་འདུག    ཡི་གེ་མང་པོ་པར་འཇུག་བྱེད་དུས་སམ་པར་འཇུག་བྱེད་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་སྒྲིག་བཀོད་བྱེད་དུས་ཚེགས་མཚམས་སུ་བར་སྟོང་མེད་པ་སྔ་ཕྱི་ཐུག་པའམ།བར་སྟོང་ཆེ་ཙམ་བཞག་རྩིས་ཀྱིས་སྟོང་མཐེབ་མནན་དུས།
ཐད་ཀར་ཡིག་ཕྲེང་འོག་མར་ལྷུང་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ན།   གོང་གི་འདེམས་བྱང་ནང་ནས་ལག་ཆ་【工具】བདམས།  དེ་ནས་ 工具འོག་གི་འདེམས་བྱང་【选项】མནན་ཏེ།  འདེམས་བྱང་选项འོག་ཏུ་མར་སོང་ན་ ཕྲེང་བརྗེ་ཆོག 【使用换行规则】 ཞེས་པ་དེ་བདམས་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བཟོས་རྗེས་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ཡིག་བཀོད་རང་འཇགས་འོང་ཞིང་།  ཡི་གེའི་བར་སྟོང་ཆེ་ཆུང་སོ་སོའི་བསམ་པ་ནང་བཞིན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག་གི་འདུག   
  ༢ དེ་དང་ད་དུང་ངའི་གྲོགས་པོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་འ་ཆུང་འབྲི་དུས་ཨྰ་བུ་ ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་ཡོང་བ་དེ་མཛེས་པོ་ཞིག་མ་རེད།   དེ་ལས་  ཨ་ལྟ་བུར་འ་ཆུང་ཅན་ལ་ཨ་ཅིག་མནན་ཚར་རྗེས་དེ་མུར་【shift དང་ A 】གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་མནན་ཚེ་ཨཱ་མཛེས་པོ་ཞིག་དོད་ཡོང་གི་འདུག་ལགས།     
  ༣ ཡང་བརྙན་ཡིག་གི་གདོད་མའི་ཨང་སྒྲིག་ནིANSI ཡིན་ཞིང་།  Himalaya ཡིའི་ཨང་སྒྲིག་ནིUnicode ཡིན་པར་བརྟེན།  བརྙན་ཡིག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་གསོག་ཉར་བྱས་ནས། འོར་གྱིས་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་དྲི་རྟགས་ཞེ་ཅིག་གིས་ཁེངས་ཡོད་ངེས།  དེ་ཐག་གཅོད་ཐབས་ནི།  记事本ནང་དུ། ༡། བོད་ཡིག་ཕབ་རྗེསཟུར་གསོག】༼另存为༽བདམས།  འཕྲོར་འོག་གིཨང་སྒྲིགཞེས་པའི་ནང་གི་Unicode འདེམས་ཏེ་གསོག་ཉར་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད། ༢། ཐོག་མ་ནས་གསོག་ཉརབྱས་པ་མནན་ཚེ། ཁྱེད་ལ་ཨང་སྒྲིག་གང་ཞིག་གིས་གསོག་ཉར་བྱ་དགོས་ཞེས་པའི་གསལ་བརྡ་ཡོང་ངེས། དེ་དུས་Unicode བདམས་ན་ཡང་ཆོག་གི་རེད།
·གསར་འགྱུར་གོང་མ:བོད་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ་ཚོའི་ལྷན་གཞས།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:སེམས་ཁམས་སྐྱིད་པའི་ཐབས་མཆོག
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
·བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་ཆེད་མཁས་དགེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ལ་མྱ་ངན་ཞུ། 2016/11/6 15:52:45
·བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལ། 2016/4/8 15:44:09
·མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་བྲག་གཡབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། 2016/3/7 18:22:43
·ཨ་དཀོན་རིན་པོ་ཆེའི་གཞན་ཕན་དགེ་ལས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ། 2016/2/24 23:13:06
·གཅེས་ཕྲུག་ཤེས་རབ་ཟླ་བ་ལ་སྤྲིངས་པ། 2015/10/28 12:35:46
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 16:38:49 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/23 21:16:21 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:9GrMysGs
https://www.hxxx.net/
https://www.qqhru.net/
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/12.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/13.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/14.html
https://www.xinhushi.com/
https://www.fs118.com/
发表时间:2018/11/17 7:57:41 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 41 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།24.05MS