ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> གསར་མེ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

ཧན་ཧུང་གཅེས་སེམས་ཚོཊ་པས་བོད་ལྗོངས་སུ་སྤྱི་ཕན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

[རྩོམ་པ་པོ:བོད་ལྗོངས་།  ཡོང་ཁུངས:བོད་ལྗོངས་རླུང་འཕྲིན།  དུས་ཚོད:2011/8/28 8:44:05  བཀླགས་ཐེངས:1015][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཧན་ཧུང་གཅེས་སེམས་བོད་ལྗོངས་ཕ་ཡུལ་སྤྱི་ཕན་བོད་སྐྱོར་བྱེད་

སྒོ་ཚོཌ་པ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

   སྤྱི་ཚེས ༢༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ།  རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ལྷ་སར་བོད་རིགས་གླུ་གཞས་མཁས་པ།  མཁའ་དམག་ཆབ་སྲིད་པུའི་རིག་རྩལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཧན་ཧུང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་གནང་བའི་ཧན་ཧུང་གཅེས་སེམས་བོད་ལྗོངས་ཕ་ཡུལ་སྤྱི་ཕན་གྱི་མི་བརྒྱའི་བོད་སྐྱོར་བྱེད་སྒོ་ཚོགས་པ་བཅས་པ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་རེད།

ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན།  ཐེངས་འདིའི་སྤྱི་ཕན་བྱེད་སྒོར་རང་ལྗོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཡོད་པ་དང༌།  ཧན་ཧུང་དང་བཅས་པས་བོད་ལ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་ཚོ ༨༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞལ་འདེབས་རྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།  བྱེད་སྒོའི་རིང་ཧན་ཧུང་དང་བཅས་པས་ཆབ་མདོ་དང་ཉིང་ཁྲི།  ལྷ་ས་སོགས་ས་ཁུལ་དུ་སྨན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་གདལ་དང་རིན་མེད་སྨན་བཅོས།  ནད་རིགས་རྟགས་དཔྱད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་མེ་སེར་ལ་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་བསྟེན་རོགས་སྐྱོབ་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་དང་དུས་མཚུངས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་དྭ་ཕྲུག་ཁང་དང་བྱིས་པའི་ལོང་བའི་སློབ་གྲྭ ༦ ལ་སློབ་གསོའི་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་ཚོ ༣༠ ཞལ་འདེབས་རྒྱབ་པ་དང་ཤང་དང་གྲོང་ཚོ་མང་པོར་བདེ་ཐང་ཁྱིམ་གཞིས་བཙུགས་པ།  དེ་བཞིན་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་ཧན་ཧུང་གི་གཅེས་སེམས་འོད་སྣང་བསྐྱར་མཐོང་ལྟེ་གནས་བཙུགས་པ་རེད།།

·གསར་འགྱུར་གོང་མ:འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་ལོ་ན་ཆེས་མཐོ་བའི་བོད་ཡིག་གསར་སློབ་པ།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ལས་ཞུཊ་དཀའ་ངལ་མི་སྣར་རོཊ་སྐྱོབ་བྱ་འཆར་བཟོས་པ།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
·ཨེ་ཝྃ་ཆོས་སྨན་གླིང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་གཉིས་པ་ལེགས་གྲུབ། ། 2012/3/9 21:13:21
·གླིང་སྲས་དྲྭ་ཚིཊ་དྲྭ་ལམ་དུ་སྤེལ་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ། 2012/3/8 14:39:04
·སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་པའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་དྲུག་པ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བ། 2012/3/8 12:40:57
·བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གསོའི་གླེང་དེབ་༼སྒྲོན་མེ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ། 2012/3/6 13:51:38
·རྒྱལ་ཡོངས༼སྨོན་ལམ་བུམ་པ་སློབ་ཆེན་སློབ་མའི་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་བརྡ། 2012/3/6 13:40:44
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 21:13:15 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/24 2:45:02 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:a6TVn6te
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/8.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/9.html
https://www.bj-arts.com/article/index.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/10.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/11.html
发表时间:2018/11/15 13:14:57 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 40 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།21.00MS