ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> ཉེར་མཁོ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཀྱིས་ཀླད་པ་ལ་གནོད།

[རྩོམ་པ་པོ:ཨེ་མ་ཧོ།  ཡོང་ཁུངས:ངེད་་དྲ་བ།  དུས་ཚོད:2011/2/26 23:11:54  བཀླགས་ཐེངས:1216][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]

   ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཀྱིས་ཀླད་པ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད།

 

ཉེ་ཆར་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ National Institutes of Health གི་ ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་ལྟར་ན། ཁོང་ཚོས་མི་ ༤༧ ལ་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ ༥༠ རིང་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གཅིག་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་རྣ་བ་གཅིག་གི་རྩར་བཞག ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གཅིག་ཁ་བརྒྱབ་ཏེ་རྣ་བ་གཞན་པའི་རྩར་བཞག་སྟེ་དེ་ཡིས་ཀླད་པའི་ བྱེད་ལས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་འདྲ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ PET (positron emission tomography) འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བརྟག་ཞིབ་བྱས་འདུག་པར། ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་རྣ་བའི་རྩར་བཞག་པ་དེས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་སམ་ཀླད་ རྩའི་ཁྲག་རྒྱུན་འཁོར་རྒྱུགསཇེ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་འདུག     དེ་ ལྟར་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གྱིས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ར་ སྤྲོད་བྱས་ཡོད་ནའང་། དེ་ཡིས་ཀླད་པ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ཡང་ན་ཀླད་པའི་་འབྲས་ནད་ཀན་སར་སློང་གི་ ཡོད་མེད་སྐོར་ད་རུང་ཞིབ་འཇུག་མང་བ་བྱེད་དགོས་སྐོར་བཤད་འདུག སྤྱིར་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ནས་བཟུང་དེ་དང་ཀླད་པའི་བར་འབྲེལ་བ་ཇི་ ཡོད་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་མང་པོ་བྱས་ཡོད་པ་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལག་འཁྱེད་ཁ་པར་ནང་ཡོད་པའི་ གློག་རྒྱུན་གྱིས་ཀླད་པའི་འབྲས་ནད་ཀན་སར་སློང་ཉེན་ཡོད་ལུགས་བཤད་ཡོད་པ་དང་ གཞན་ཚོས་དེ་འདྲའི་ནད་གཞི་སློང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ད་ཐེངས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་འདིས་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་གྱིས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད། 

ཚན་ རིག་པས་བྱིས་པའི་ཀླད་པ་དང་མགོ་རུས་དེ་མི་རྒན་པ་ལས་སྲབ་པ་ཡོད་པས་ཕྱིའི་གནོད་ སྐྱོན་ཕོག་སླ་བ་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརྟེན་བྱིས་པ་ཚོས་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་བཏང་ན་ལེགས་ པར་བཤད།།

 

·གསར་འགྱུར་གོང་མ:བོད་ཀྱི་དེང་རབས་སློབ་གསོ་པའི་བསམ་བློའི་སྒྲོམ་གཞི།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ཚུལ་དང་མཛད་པ་ བཅུ་གཉིས།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
མིག་སྔར་གསར་མི་འདུག
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 11:50:08 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/23 15:27:34 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:9GrMysGs
https://www.hxxx.net/
https://www.qqhru.net/
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/12.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/13.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/14.html
https://www.xinhushi.com/
https://www.fs118.com/
发表时间:2018/11/16 23:21:46 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 50 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS