ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> གསར་མེ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

ལོ་གསར་པའི་ལེཊ་སྐྱེས་བཟང་པོ་ཞིག

[རྩོམ་པ་པོ:རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།  ཡོང་ཁུངས:ངེད་དྲ་བ།  དུས་ཚོད:2012/1/3 16:02:09  བཀླགས་ཐེངས:2168][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]

ནང་བསྟན་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཤར་གཏོང་བྱས་པ།།

རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།
 
    ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ལོ་གསར་དང་བསྟུན། ནང་བསྟན་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་དཔེ་མཛོད་དྲ་ཚིགས་ཤིག་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་ཤར་གཏོང་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དྲ་ཚིགས་འདིའི་རྩ་བའི་ལས་འཆར་ནི་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། མི་རབས་ནས་མི་རབས་སུ་ལས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འགྲོ་དགོས་པས། གནས་སྐབས་སྡེ་ཚན་ཕལ་ཆེར་སྟོང་བ་ཡིན་མོད། དང་ཐོག་བོད་ཡིག་ཀློག་རྒྱུར་དགའ་བའི་བོད་མི་དང་། བོད་མིར་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། རྩ་ཆེའི་དཔེ་རྙིང་ཁག་གིས་ཐོག་དྲངས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་སྣ་མང་གློག་དེབ་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཟོས་ཏེ། རིག་མཛོད་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་སྟེགས་བུར་བཀོད་ནས་བོད་དང་བོད་ཡིག་ལ་བརྩེ་དུང་ཟབ་པའི་རིས་མེད་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་བའི་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ཡོད་པས་དགྱེས་བཞེས་གནང་རོགས།
འདི་ནས་གཟིགས་མོར་བྱོན།
                     http://www.rigzod.org/

འཕྲུལ་དེབ་དེ་དག་དེང་སྐབས་སྤྱོད་སྒོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་རྩིས་འཁོར་ཆུང་བ་ iPad, iPhone and iPod touch རྣམས་ཀྱི་ནང་རིན་མེད་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གནོངས་དང་། གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ལ་དཔེ་མཚོན་བྲལ་བའི་དགའ་ཚོར་ཞིག་སྟེར་སྲིད།
ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན། དང་པོར་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ཆུང་ཆུང་ iPad སོགས་ཀྱི་ནང་གི་ safari ནང་དུ་རིག་མཛོད་དྲ་བྱང་། HYPERLINK “http://www.rigzod.org/” http://www.rigzod.org/ བྲིས་ནས་ནོན་དང་། ནང་བསྟན་རིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཟེར་བའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ་ཞིག་འཆར་ཡོང་།
དེའི་ཐོག་ཏུ་རིག་མཛོད་ངོ་མཚར་འཕྲུལ་དེབ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ཐོག་ཏུ་ནོན་དང་སྟབས་བདེའི་འཕྲུལ་དེབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འཚང་ཀ་རྒྱག་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་དུ་སླེབས་ཡོང་། དེ་དུས་ཁྱེད་རང་གང་ལ་དགྱེས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་དཔེ་རྟགས་ཀྱི་ཐོག་གམ། ཡང་ན་ཕབ་ལེན་གནོངས་ཞེས་པ་དེའི་ཐོག་ནོན་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་ Open in “ibooks” ཟེར་བ་ཞིག་ཤར་ཡོང་། དེའི་ཐོག་ནོན་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་ཡིན་པ་དེ་བདེ་བླག་ངང་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་དུ་འཛུལ་ཡོང་།
ཡིན་ན་ཡང་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་དུ་ iBooks མེད་ན། འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན་མ་བྱས་སྔོན་དུ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་དུ་ iBooks ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་གི་ App Store ཐོག་ནས་རིན་མེད་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག
འཕྲུལ་དེབ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་གྲས་ཀྱི་བོད་ཡིག་འཕྲུལ་དེབ་དུ་བགྲང་ཆོག་ལ། བཟོ་རྩལ་དང་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀྱང་གོ་གནས་མཐོན་པོར་སླེབས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།
རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འཕྲུལ་དེབ་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་ག་རེ་ཡོད་ན་གསུངས་དང་འདི་ནས་བརྩི་བཀུར་གྱིས་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཡོད། ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
·གསར་འགྱུར་གོང་མ:ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཉིས་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་པ།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་རེ་བཏབ་ན།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
མིག་སྔར་གསར་མི་འདུག
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 15:28:10 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/23 19:48:10 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:9GrMysGs
https://www.hxxx.net/
https://www.qqhru.net/
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/12.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/13.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/14.html
https://www.xinhushi.com/
https://www.fs118.com/
发表时间:2018/11/17 5:51:16 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 64 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།20.02MS