ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> གསར་མེ
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ནས་སྤེལ་བའི་དུས་བབ་གསལ་འདེབས།

[རྩོམ་པ་པོ:ཁམས་པ།  ཡོང་ཁུངས:མཚོ་སྔོན་པོ།  དུས་ཚོད:2011/12/26 11:20:54  བཀླགས་ཐེངས:5705][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]
བླ་རུང་ཆོས་སྒར་ནས་སྤེལ་བའི་དུས་བབ་གསལ་འདེབས་ཤིག
 
 ༈  སྒྲིག་ཁྲིམས་གསལ་བསྒྲགས།
 
    རྒྱ་ནག་སོགས་སུ་དར་བའི་བརྒྱུད་འཚོང་ངམ་ས་ཆ་ལ་ལར་ཕུ་ནུ་ནང་འཚོང་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་འདོད་རྔམ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་གཡོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སྤྱོད་སྤྱི་དང་འགལ་ཞིང་།   ཁྱད་པར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསླབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཅས་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་དང་།  འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཡིད་གཅུགས་དང་བློ་ཐུབ་བྱ་ཆོག་པའི་ཡ་རབས་དྲང་བདེན་གྱི་བོད་མིའི་རང་གཤིས་དང་འགལ་ཞིང་།  བདེ་འཇགས་དང་དཔལ་འབྱོར་ལ་གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་བར་མ་ཟད།   གཅིག་མགོ་གཅིག་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཚུལ་མིན་གྱི་ལས་འདིར་ཞུགས་མཁན་རིམ་པས་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན།   མི་རིགས་གཅིག་གིས་འབད་པས་བསགས་པའི་རྒྱུ་ནོར་དཔལ་འབྱོར་ཕལ་མོ་ཆེ་ཕྱི་མི་གཡོ་ཅན་འགའི་ལག་ཏུ་སྐྱེལ་ཉེན་ཡོད་པས་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱ་སེར་སུ་ཡིན་ཡང་དེར་འཇུག་མི་རུང་ཞིང་།   ད་ཕྱིན་ཚོང་ལས་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་བླ་གྲྭ་དང་དགེ་བསྙེན་སུ་ཡིན་ཡང་བླ་རུང་སྒར་འདིར་སྡོད་མི་ཆོག
                           ཅེས་ཕྱི་ལོ༢༠༡༡ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣ཚེས་༢༨ཉིན་བླ་རུང་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚོགས་པ་ནས་སྤེལ་འདུག
                                                           ཁམས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ཅོས་སྦྱོར་ཞུས།
·གསར་འགྱུར་གོང་མ:སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་Androidམ་ལག་ནང་
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:བཀའ་པོད་རྣམ་ལྔའི་འཆད་ཁྲིད་བཞུགས
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
·བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་ཆེད་མཁས་དགེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་ལ་མྱ་ངན་ཞུ། 2016/11/6 15:52:45
·བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལ། 2016/4/8 15:44:09
·མདོ་ཁམས་ས་ཡི་ཐིག་ལེ་བྲག་གཡབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ། 2016/3/7 18:22:43
·ཨ་དཀོན་རིན་པོ་ཆེའི་གཞན་ཕན་དགེ་ལས་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ། 2016/2/24 23:13:06
·གཅེས་ཕྲུག་ཤེས་རབ་ཟླ་བ་ལ་སྤྲིངས་པ། 2015/10/28 12:35:46
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:john
http://www.QS3PE5ZGdxC9IoVKTAPT2DBYpPkMKqfz.com
发表时间:2014-6-13 4:31:55 [来自: 94.23.251.211]

 评论者:Xavier
I`ll send you a text <a href=" http://imdesign.me/cheapbetnovate/ ">betamethasone 1 ointment</a>  Prepared drug monograph or formulary
发表时间:2014-5-27 10:40:53 [来自: 37.59.32.148]

 评论者:Justin
How many weeks` holiday a year are there? <a href=" http://marcustjean.com/contact/ ">buying nolvadex online</a>  11the previous saved setting
发表时间:2014-5-27 10:37:07 [来自: 37.187.144.114]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 1636 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།34.67MS