ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> རྩོམ་ཡིག་ལྟེ་གནས། >> ངག་རིག་འདོད་འཇོ། >> ལྗོངས་རྒྱུ།
 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་པ།

གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ།

  རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ།ཡོང་ཁུངས:མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།གཟིགས་གྲངས:6155ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མདོག
 ཀློག་དབང་།:འགྲུལ་པའི་ཐོབ་ཐང་།ཚོགས་མའི་གྲོན་དངུལ:0ཞུགས་དུས:2010/2/7 16:22:30ཚོགས་ཡར་སྤྲོད:ངེད།
གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ།

         གནས་མཆོག་ཁ་བ་དཀར་པོ་ནི། ད་ལྟའི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་དཀར་ཆེམ་གངས་རིའི་ནུབ་སྣེར་བརྗིད་ཆགས་ངང་ཡོད་པའི་ལྷ་སྲས་གངས་དཀར་གྱི་རྩེ་མོར་ཀྲོང་ངེར་འགྱིངས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་ལ། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དགྲ་ལྷ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བཀུར་བ་དེའི་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན་པས་དད་ལྡན་ཀུན་གྱི་མཆོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཡོད། དེང་གི་དུས་སུ་བདེ་ཆེན་ས་ཁུལ་དུ་གྲགས་ཆེ་བའི་ལྗོངས་རྒྱུ་ལྟ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་འདུག ངོ་མཚར་དཔལ་གྱིས་འཁྱུད་པའི་རི་རྩེ་ཁ་བ་དཀར་པོ་དེ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་རྨིད་དྲུག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཡིས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དང་ཉེ་བའི་ཁོར་ཡུག་རི་རྒྱུད་དུ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་རྨིད་ལྔ་སྟོང་ལྷག་གིས་མཐོ་བའི་གངས་རི་ལྔ་བཅུའང་ཕྲེང་བར་བསྟར། གངས་རིའི་རྒྱུད་དུ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ་དོན་གསུམ་ལྷག་རིང་བའི་མི་ལོང་འཁྱག་དང་། གསལ་བ་འཁྱག ཉིན་པོ་འཁྱག་ཅེས་ལུང་ཆེན་གསུམ་དུ་འབབ་པ་དགུན་ཁར་ཁ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ལས་རྨིད་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡིས་མཐོ་བའི་རི་སྐེད་མན་ཆགས་པ་དང་འཁྱག་རུམ་རྨིད་ཆིག་འབུམ་ཆིག་ཁྲི་མཆེད་པས་རྫ་ཆུར་འདྲེས་པ་ཆེས་དམའ་རོང་དུ་མི་ཞུ་བ་ཡ་མཚན་དུ་སྣང་། ལོ་ལྟར་སྟོན་ཁ་བྱ་ཁྲུང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཕུར་བའི་དུས་དེར་གནས་ནས་ད་བར་བོད་ལྗོངས་དང་། སི་ཁྲོན། མཚོ་སྔོན། ཀུན་སུའུ་བཅས་ཀྱི་བོད་འབངས་མང་པོ་ཐག་རིང་ལམ་གྱི་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་གནས་མཇལ་དུ་འགྲོ

·རྩོམ་ཡིག་གོང་མ:ཞོགས་དུང་གི་མཆན་དུ་ཉལ་བའི་བྱེའུ།
·རྩོམ་ཡིག་འོག་མ:སེང་རྡོར་གྱི་སྙན་རྩོམ་ཞིག
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
 འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག
·བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་གྱི་བཀོད་པ་མེ་ཏོག་སྐྱེད་ཚལ། 2011/6/12 11:17:39
·ཡུལ་གནམ་ལུང་དུ་སྐྱོད་པའི་མཐོང་ཐོས། 2011/3/1 22:05:32
·ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཕོ་བྲང་གི་སྐོར་ཚད་དང་ཕན་ཡོན། 2011/2/17 15:37:54
·དབེན་གནས་གངས་རི་ཐོད་དཀར་དང་ཤུག་གསེབ་དགོན། 2010/9/5 13:34:08
·གནས་མཆོག་རྒྱ་ནག་མ་ཎིའི་དཀར་ཆག 2010/4/28 16:46:42
གསལ་བསྒྲགས།:དོ་དམ་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ། གང་འདོད་ལྟར་བསྐྱར་བཤུ་རྒྱག་པའམ་བརྒྱུད་འགོད་སོགས་བྱེད་མི་རུང་། གལ་སྲིད་དྲ་ངོས་སུ་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ངེས།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:Ernie
perfect design thanks <a href=" http://crestoronline.xyz/ ">order crestor</a>  "We have carefully reviewed this proposed acquisition andcome to the conclusion that it would not hamper competition inthis dynamic and growing market
发表时间:2016/5/24 16:44:08 [来自: 188.143.232.72]

 评论者:Nathan
This is the job description <a href=" http://buyvoltaren.xyz/ ">order diclofenac</a>  He is trying to temper that and make sure she doesn`t kill herself essentially, so he`s a little bit more open than he was in the first movie.
发表时间:2016/5/24 16:44:04 [来自: 188.143.232.72]

 评论者:Thurman
What sort of music do you like? <a href=" http://lamisilonline.top/ ">cheap terbinafine tablets</a>  WAS AT HIS BROTHER`S SIDE FROM THE MOMENT CAMERON HARRIS WAS SHOT...UNTIL HE PASSSED AWAY THIS AFTERNOON
发表时间:2016/5/24 16:43:59 [来自: 188.143.232.72]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 1550 འདུག,མིག་སྔར་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ 3 འདུག    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།76.05MS