ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> རྩོམ་ཡིག་ལྟེ་གནས། >> ངག་རིག་འདོད་འཇོ། >> ལེཊ་རྩོམ།
 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་པ།

སྙན་ངག་པ་ཞིག་ལ་སྤྲིངས་པ། (ཞར་བཀོད་གཅིག)

  རྩོམ་པ་པོ:གཅན་མེ་སྟགཡོང་ཁུངས:དྲྭ་ཐོགགཟིགས་གྲངས:1490ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མདོག
 ཀློག་དབང་།:འགྲུལ་པའི་ཐོབ་ཐང་།ཚོགས་མའི་གྲོན་དངུལ:0ཞུགས་དུས:2010/1/5 10:54:08ཚོགས་ཡར་སྤྲོད:ངེད།

        སྙན་ངག་པ་ཞིག་ལ་སྤྲིངས་པ། (ཞར་བཀོད་གཅིག)

                                  གཅན་མེ་སྟག
 

སྙན་ངག་ནི་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རྩལ་ཞིག་ཡིན།
སྐད་ཆ་ནི་བཤད་ཆོག་ལ་ཉན་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།

སྙན་ངག་ནི་གླུ་ཡི་འགྱུར་ཁུགས་ཤིག་ཡིན།

གླུ་ནི་སྐད་ཤུགས་མཐོན་པོས་ལེན་ཆོག་ལ།

ངག་ནི་འདེགས་འཇོག་ལྟར་བཀུག་ཀྱང་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།

སྐོམ་གདུང་སྐྱེས་དུས།

སྦྲང་ཆར་གྱི་རོ་བཅུད་མྱོང་བ་ཇི་བཞིན།

སྙན་ངག་ཀློག་གིན་ཀློག་གིན་གླུ་རུ་ལེན་ཆོག་པ་མ་ཟད།

བླངས་ཀྱིན་བླངས་ཀྱིན་འཕུར་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

དེ་བས་ན། སྙན་ངག་ལ་གཤོག་སྒྲོ་ཞིག་ཀྱང་ངེས་པར་ཡོད་སྲིད་དེ།

གཤོག་སྒྲོ་ཡ་གཅིག་ནི་སྙན་ངག་པའི་སེམས་དང་། ཡ་གཅིག་ནི།

རང་བྱུང་གི་དབྱངས་དེ་ཡིན།

སྙན་ངག་ཡོད་པས། ཉིན་མོ་ཡོད་ཚད་གསལ་ཞིང་འཚེར་ལ།

མཚན་མོ་ཡོད་ཚད་སྔར་ལས་ནག

ཁེར་རྐྱང་གི་སྐབས་སུ།

སྙན་ངག་གིས་ང་ལ་མདོག་འགྱུར་ཤེལ་མིག་ཅིག་གནང་ངེས།

ཤེལ་མིག་དེའི་ངོས་ནས།

ངས་མེ་ལྟར་དམར་བའི་ནམ་མཁའ་ཞིག་མཐོང་སྲིད་ཅིང་།

ནམ་མཁའི་ཁམས་ན། ངའི་ཡུལ་མི་ཚོ།

རང་དབང་གིས་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན།

བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་དད་མོས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ངེས།

སྙན་ངག་ནི་རེག་ཐབས་བྲལ་པའི་དབུགས་རྒྱུན་ཞིག་ཡིན་མི་སྲིད།

དེ་ནི་རྣོ་ཞིང་རྟུལ་བའམ། བཀྲག་ཆེ་ཞིང་ཉམས་པའམ།

གཟེར་ཞིང་འབོག་པ་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་སྲིད།

སྙན་ངག་གིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་བསྐལ་པ་སྟོང་གི་གཟི་བརྗིད་བྲིས་ཆོག་ལ།

ཁྱོད་དང་ངའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ངོ་ཚའང་བཤད་ཆོག

སྙན་ངག་གིས་ཚོར་འདུས་དེད་པའི་མིག་ཆུ་རྡོག་གཅིག་ནས།

ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་བར་གླེང་ཆོག་ཆོག་ཡིན།

ཡིན་ནའང་། ཁ་སང་དེ་རིང་།

ཁྱོད་ཀྱི་ཐག་སྣེ་ན་ཡོད་འོས་པའི་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་དེ་མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

ལྕེ་རྩེ་ན་ཡོད་འོས་པའི་དབྱངས་རྟ་དེ་མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

ཡུན་རིང་ལ་བསྒུགས་ཀྱང་།

ཁྱོད་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་ན། ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་ན།

ངས་མཐོང་དགོས་པའི་འོད་ཕུང་དེ་མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།

 

                     མདོག་འགྱུར་བའི་མེ་ལོང་།

 

ཡུན་རིང་བོར་བརྗེད་ངས་ཀྱིས་བསླད་པའི་མི་དེ་དག

གངས་དང་རླུང་འཚུབ་ཁྲོད་ཕྱིར་ལོག་པའི། ཉི་འོད་འཚོ་མཁན་གྱི་རྫི་བུ་དེ་དག

ངའི་སྙན་ངག་གི་མེ་ལོང་ངོས་སུ་མངོན་བྱུང་།

རི་སྒང་དེ་དག་དང་། ཟླ་བ།

སྔོ་ཡུག་ཡུག་གི་སྡོང་བོས་བཏེགས་པའི་སུ་རུའི་མེ་ཏོག་དེ་དག

རླན་ཞིང་གཤེར་བའི་ན་རྩྭའི་ཁུད་ཀྱི། ལྷབ་ལྷབ་འཕུར་བའི་ཕྱེ་མ་ལེབ་དེ་དག

ངའི་སྙན་ངག་གི་མེ་ལོང་ངོས་སུ་མངོན་བྱུང་།

བོངས་ལྕི་བའི་མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ཁུར་བོས་མནན་པའི།

ངལ་དུབ་ཀྱི་མི་དེ་དག ལྕགས་མདོག་གི་ངོ་གདོང་དེ་དག

མར་རྩམ་དང་བྲལ་མ་མྱོང་བའི་འཛུམ་ཆིལ་ཆིལ་གྱི་སོ་ཕྲེང་དེ་དག

རིའི་ཉག་ཏུ་དར་ལྕོག་འཐེན་མཁན་གྱི་མི་དང་། རྡེའུ་འབུམ་སྲུང་མཁན་གྱི་མི།

རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་དང་མཚུངས་པའི་མི་དེ་དག

རྡུལ་ཕྲན་ཞིག་དང་མཚུངས་པའི་གྲོང་རྡལ་དེ་དག

སྙན་ངག་གི་མེ་ལོང་ངོས་སུ།

ལུས་ཡོངས་རྡུལ་དྲེག་གིས་ཁེབས་པའི་མི་དེ་དག་མངོན་བྱུང་།

ལོ་རྒྱུས་དང་དེབ་ཐེར་ཁྲོད་ཡེ་ནས་མི་མངོན་ལ།

རི་ཚོགས་ཀྱི་རྒས་གཉེར་བར་ན་འབུ་ཕྲ་ནང་བཞིན་འཚོ་ཞིང་།

གཞན་ལ་མེ་ཕུང་སྦྱིན་པར་མཁས་པའི་མི་དེ་དག

ཐང་ཆེན་དུ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཨ་ལན་སྟེར་མཁན་གྱི་མི་བུ།

ལས་དབང་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་མི་དེ་དག

མི་ཆེན་དུ་འབོད་པའི་སྐྱེས་བུ་རེ་གཉིས་སྒལ་བར་ཁུར་ནས།

དེ་དག་གི་ལུང་བསྟན་སྒུག་མཁན་གྱི། དེ་དག་གི་ཆེད་དུ།

འུར་སྒྲ་དང་བཅས་མདུན་དུ་མཆོང་ཕོད་མཁན་གྱི་མི་དེ་དག

ངའི་སྙན་ངག་གི་མེ་ལོང་ཁྲོད།

·རྩོམ་ཡིག་གོང་མ:དམངས་སྒྲུང་།སྣང་རྩེ་བློ་གྲོས་ལས་བཟང་།
·རྩོམ་ཡིག་འོག་མ:གླིང་གི་གཏམ་དཔེ། དང་པོ།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
 འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག
·སྙན་ངག་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།༼༥༡_༡༠༠ 2014/1/26 11:46:59
·སྙན་ངག་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།༼༡_༥༠ 2014/1/26 11:31:56
·སྙན་ངག་སྐོར་གྱི་གཏམ་གླེང་ཞིག 2013/6/1 10:25:34
·སྙན་ངག་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ། 2012/7/30 15:47:55
·སྲིད་པས་ད་དུང་སྙན་ངག་འབྲིའམ་གླུ་དབྱངས་ལེན། 2012/6/28 15:13:58
གསལ་བསྒྲགས།:དོ་དམ་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ། གང་འདོད་ལྟར་བསྐྱར་བཤུ་རྒྱག་པའམ་བརྒྱུད་འགོད་སོགས་བྱེད་མི་རུང་། གལ་སྲིད་དྲ་ངོས་སུ་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ངེས།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 1:19:14 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/23 2:48:16 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:9GrMysGs
https://www.hxxx.net/
https://www.qqhru.net/
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/12.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/13.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/14.html
https://www.xinhushi.com/
https://www.fs118.com/
发表时间:2018/11/16 4:31:57 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 57 འདུག,མིག་སྔར་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ 3 འདུག    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS