ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གླུ་དབྱངས།
   ཚོགས་མི་ཐོ་འཇུག
རྩིས་ཐེམ:
གསང་ཨང:
Cookie:
  ཚོགས་མིས་གསང་ཨང་རྙེད་པ།
འདིར་ཐོ་བཀོད་དེ་ཆ་འཕྲིན་ལ་ལྟོས།
   ཆེད་བསྒྲིགས་ཀྱི་རིགས།
  ·རྡུང་ལེན།
     ├ རྡུང་ལེན།
  ·དེང་གཞས།
     ├ དེང་གཞས།
  ·བྱིས་གླུ།
     ├ བྱིས་གླུ།
  ·རོལ་ཚོགས།
     ├ རོལ་ཚོགས།
  ·དམངས་གཞས།
     ├ དམངས་གཞས།
  ·རོལ་དབྱངས།
     ├ རོལ་དབྱངས།
  ·ཡོ་ཀོང་།
     ├ ཡོ་ཀོང་།
  ·hh
   ཆེད་བསྒྲིགས་ཨང་རིམ།
·བརྩེ་དུང་གི་རྒྱ་མཚོ།..
·ཨ་མ་སྐལ་བཟང་ལགས།
   ཆེད་བསྒྲིགས་འཚོལ་པ།
ཆེད་བསྒྲིགས་ཀྱི་མིང་། གླུ་པའི་མིང་།
 
   དྲ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།
  1.本站部分歌曲来自网络,版权归原作者所有!如有版权问题敬请联系我们,谢谢!
  2.由于网络原因有的歌曲连接较慢,请耐心等待!
  འོས་སྦྱོར་ཆེད་བསྒྲིགས་གསར་ཤོས།
འོས་སྦྱོར་བྱས་པའི་ཆེད་བསྒྲིགས་གླུ་དབྱངས་མེད།
  ཆེད་བསྒྲིགས་བསྟར་ཕྲེང་།
 ·མིག་སྔར་བསྡོམས་པའི2འདུག
ཆེད་བསྒྲིགས:ཨ་མ་སྐལ་བཟང་ལགས། ཆེད་བསྒྲིགས་ཀྱི་མིང:ཨ་མ་སྐལ་བཟང་ལག..
 གླུ་པའི་མིང:མི་གསལ།
 སྐད་ཆ:国语
 ཀུང་ཟི:མ
ཆེད་བསྒྲིགས:བརྩེ་དུང་གི་རྒྱ་མཚོ། ཆེད་བསྒྲིགས་ཀྱི་མིང:བརྩེ་དུང་གི་རྒ..
 གླུ་པའི་མིང:དབྱངས་ཅན་ལྷ་འཚོམས།
 སྐད་ཆ:国语
 ཀུང་ཟི:ཚངས་དབྱངས་ཀུང་ཟི།

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།15.63MS